Lukukausi- ja muut palvelumaksut

2024 – 2025

Musiikkileikkikoulu ja muu ryhmäopetus

Musiikkileikkikoulu 45’
Musiikkiteatteri 45′
Laulun avain -kuoro 60′

133 €

Musiikkileikkikoulu 60’
Musiikkiteatteri 60′
Aikuisten ryhmäopetus 60’
Kansanmusiikkiyhtyeet 60′

167 €

Musiikin perusteet pääaineena

133 €

Soitinkokeilu

Oma soitto- tai laulutunti 2 – 4 kertaa, 30’

50 € / 75 € / 100 €

Soitinvuokraus

Pääaineopinnot

Maksuluokka A

Sopimuskuntiin kuuluvat oppilaat (sopimuskuntia ovat Lahti, Hollola, Kärkölä, Iitti ja Padasjoki).

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä osallistumisen yhteen yhteismusisointiryhmään.

Pääaineopetus 30’
Soitinvalmennus 30’
Sivuaineopetus 30’

300 €

Pääaineopetusta 45’

371 €

Pääaineopetusta 60’

490 €

Pääaineopetusta 75’ (oppiainekollegion esityksestä ja rehtorin päätöksellä)

490 €

Lukukausimaksuun sisältyy yksi yhteismusisointiryhmä, jonka voi valita pääinstrumentista riippuen seuraavasti:

Jousisoittajat
• aina taitotasoa vastaava jousiorkesteri

Puhallinsoittajat ja lyömäsoittajat
• aina taitotasoa vastaava puhallinorkesteri

Pop-jazzlinjan oppilaat
• aina taitotasoa vastaava bändi

Muut soittimet ja laulajat:
Muita kuin orkesteri- tai bändisoittimia soittavat oppilaat sekä laulajat voivat ikäryhmänsä mukaan ja ryhmäkokojen salliessa valita yhteismusisointiaineen seuraavista kokoonpanoistamme:
• Laulun avain -lapsikuoro
• Musiikkiteatteri
• Concis Ensemble (aikuisille)
• Lasten ja nuorten lied
• Kansanmusiikkiyhtyeet Säihke, Viuhke ja Mäijät (aikuisille)
• Muut mahdolliset yhteismusisointiryhmät, jotka ovat instrumenttikohtaisia

Kaikkia koskien:
Oppilas voi liittyä myös useampaan kuin yhteen yhteismusisointiryhmään. Näiden lukukausimaksuista myönnämme 50 % alennuksen.

Esimerkki hinnoittelusta yhdellä ylimääräisellä opetusryhmällä:
• Oma pääaine viulu 45 min. 371 €
• Jousiorkesteri Fiocco 0 €
• Musiikin perusteet 0 €
• Laulun avain -kuoro 66,50 €  (sis. 50 % alennuksen
Lukukausimaksut yht. 437,50 €

Pääaineopinnot

Maksuluokka B

Oppilaat, joiden kotikunnalla ei ole konservatorion kanssa sopimusta oppilaspaikoista, maksavat kotikunnan puuttuvan maksuosuuden vuoksi korkeampaa lukukausimaksua.

Myös kaikki aikuiset, jotka ovat täysi-ikäisinä olleet viisi vuotta aikuisosaston oppilaina, siirretään maksamaan korkeampaa lukukausimaksua. Rehtori voi kuitenkin myöntää tähän sääntöön poikkeuksen, jos aikuisen oppilaan opinnot ovat selvästi tavoitteellisia ja ylempiin tasokonsertteihin tähtääviä.

Lukukausimaksu oikeuttaa solistisen pääaineen opetukseen, musiikin perusteiden opetukseen sekä yhteen yhteismusisointiryhmään.

Pääaineopetusta 30’

450 €

Pääaineopetusta 45’

675 €

Pääaineopetusta 60’

900 €

Maksujen maksaminen, oppilaspaikan peruminen tai opintojen keskeyttäminen

• Oppilaspaikka varataan aina koko lukuvuodeksi, ellei rehtorin kanssa ole kirjallisesti toisin sovittu.
• Lasku lukukausimaksusta lähetetään huoltajan/oppilaan ilmoittamaan sähköpostiin kerran syyskaudella ja kerran kevätkaudella. Laskujen maksuehto on 14 päivää. Pääaineopintojen alkaessa peritään kertaluontoinen kirjautumismaksu (15 €).
• Opintojen aloittaminen, keskeyttäminen tai lopettaminen kesken lukukautta ei oikeuta lukukausimaksun alentamiseen tai palautukseen. Ainoan poikkeuksen muodostavat lääkärintodistuksella todettu pitkäaikainen sairaus tai tapaturma, jotka välittömästi estävät harrastuksen jatkamisen.
• Terveydellisistä syistä johtuva opiskelun päättyminen tai väliaikainen keskeytyminen voi oikeuttaa maksualennukseen, mikäli oppilas ei ole voinut osallistua opetukseen enempää kuin kolmanneksen lukukaudesta. Maksualennusta on anottava kirjallisesti (esim. sähköposti) viikon sisällä opintojen keskeytymisestä tai päättymisestä. Tällöin alennus on 50 % maksusta. Tarvittaessa on toimitettava lääkärintodistus. Asiaa koskevat päätökset tekee rehtori.
• Muita lukukausimaksun palauttamiseen johtavia pakottavia syitä ovat esim. muutto paikkakunnalta, päivähoidosta tai vanhempien ansiotyössä tapahtuneista muutoksista johtuvat lapsen kuljetusvaikeudet tai muut vastaavat syyt. Maksupalautusta ei myönnetä, mikäli lukukaudesta on kulunut yli kolmannes.
• Syyslukukauden alussa mahdollinen ilmoitus opintojen lopettamisesta on tehtävä kirjallisesti rehtorille (esim. sähköposti) viimeistään opintoihin järjestäytymisen päivänä.
• Kevätlukukautta koskeva ilmoitus on tehtävä kirjallisesti rehtorille viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.
• Maksujärjestelyasioissa oppilaan/huoltajan tulee ottaa yhteyttä Lahden konservatorion toimistoon sähköpostitse. Viivästyneistä maksuista peritään lain sallimaa viivästyskorkoa ja maksumuistutuskorvaus.

Alennukset

Perheenjäsenalennus

Myönnämme perheenjäsenalennuksen samassa taloudessa asuville oppilaille. Yksi perheenjäsen maksaa normaalihinnan, seuraavat perheenjäsenet saavat kukin 35 € alennuksen. Perheenjäsenalennus koskee vain maksuluokkaan A kuuluvia, perusopetuksen henkilökohtaisessa instrumenttiopetuksessa tai musiikkileikkikoulussa kirjoilla olevia oppilaita. Alennusta ei kuitenkaan myönnetä kesken lukukautta opinnot aloittaneille perheenjäsenille.

Lukukausimaksualennus

Johtokunta voi myöntää alennuksia lukukausimaksuun lukuvuoden ajaksi perusopintojen, syventävien opintojen ja aikuisosaston oppilaille KELAn tekemän toimeentulotukipäätöksen perusteella.

Julkaisemme tällä sivulla lukuvuotta 2024 – 2025 koskevan hakemuslomakkeen elokuussa 2024.

Maksut ulkopuolisille tasokonserttien ja kurssien suorittajille

Tasokonsertti 1: 80 €

Tasokonsertti 2: 110 €

Tasokonsertti 3: 140 €

Tasokonsertti D: 200 €

C-kurssi: 230 € + muut kulut*

B-kurssi, käytännöllinen valmius: 250 € + muut kulut*

B-kurssi: 250 € + muut kulut**

A-kurssi: 250 € + muut kulut**

* Muut suoritukseen mahdollisesti liittyvät kulut:
Konserttisalin vuokra harjoitus- ja tutkintoajalta 60 € tunti.
Säestäjän palkkio 45 € / 45 min. Materiaaliin tutustumisesta ei veloiteta.

** A-kurssissa veloitetaan yllämainittujen kulujen lisäksi ensisijaisesti Sibelius-Akatemiasta kutsuttavan lautakuntajäsenen palkkio ja matkakulut.

Laskutus:
Lahden Konservatorio Oy laskuttaa asiakasta toteutuneesta suorituksesta jälkikäteen.